Điều khoản sử dụng | Jeff.vn

Điều khoản sử dụng

Bằng cách đăng ký tài khoản Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế, bạn đã đồng ý với Điều khoản sử dụng bên dưới, sau đây được gọi là Điều khoản. Vui lòng đọc các Điều khoản này một cách cẩn thận. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng ứng dụng. Ứng dụng Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế (sau đây gọi là Ứng dụng) được điều hành bởi Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế, được đăng ký tại Cộng hòa Latvia (sau đây gọi là Công ty). Tất cả các tài liệu bên dưới liên quan đến Ứng dụng bao gồm tài liệu liên quan đến Công ty. Các cá nhân, bắt đầu sử dụng các dịch vụ của Ứng dụng Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế sau đây sẽ được gọi là Người dùng.

1. Thông tin chung

1.1. Ứng dụng được thiết kế để nhận và so sánh các đề nghị tín dụng. Việc cho vay sẽ được thực hiện bởi các ngân hàng và bên cho vay tham gia cho vay tiêu dùng, được gọi là Người cho vay. Ứng dụng cấp dịch vụ môi giới cho vay miễn phí.
1.2. Trước khi bắt đầu sử dụng Ứng dụng, Người dùng phải tự làm quen với các Điều khoản. Bằng cách sử dụng Ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho Ứng dụng, Người dùng đồng ý chấp nhận với các Điều khoản. Nếu Người dùng không đồng ý với các Điều khoản, Người dùng sẽ không được sử dụng Ứng dụng.
1.3. Công ty có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

2. Xử lý dữ liệu cá nhân

2.1. Bằng cách trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, Người dùng đồng ý với các Điều khoản này.
2.2. Để trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, cần phải nhập dữ liệu cá nhân của Người dùng. Bằng cách chấp nhận các Điều khoản, Người dùng xác nhận rằng họ đang yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân của Người dùng để nhận được đề nghị tín dụng từ Người cho vay.
2.3. Người dùng xác nhận rằng anh ấy / cô ấy đồng ý chuyển dữ liệu cá nhân của mình theo yêu cầu của Người cho vay để họ có thể đưa ra đề nghị vay.
2.4. Người dùng được thông báo rằng Ứng dụng duy trì việc thu thập dữ liệu cá nhân để gửi cho Người cho vay. Bằng cách trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng, Người dùng xác nhận việc chuyển dữ liệu cá nhân cho Người cho vay.
2.5. Người dùng hiểu rằng Công ty không chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của Người cho vay.
2.6. Người dùng đồng ý rằng Công ty sẽ sử dụng địa chỉ nơi ở, địa chỉ email và / hoặc số điện thoại được cung cấp bởi Người dùng để gửi các thông tin thương mại cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi được cung cấp bởi Công ty hoặc Người cho vay.
2.7. Người dùng đồng ý rằng họ có thể được liên hệ bởi bất kỳ Người cho vay / đối tác nào trong mạng lưới đối tác của Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế để cung cấp các khoản vay hoặc các dịch vụ tài chính khác.
2.8. Dữ liệu của Người dùng sẽ được xóa theo yêu cầu của Người dùng bằng cách gửi email đến support@credit.com

3. Trách nhiệm của người dùng

3.1. Người dùng có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng để sử dụng Dịch vụ.
3.2. Người dùng có nghĩa vụ chỉ sử dụng các phương tiện truyền dữ liệu và các thiết bị điện tử an toàn để trả lời các câu hỏi trên Ứng dụng.
3.3. Người dùng có nghĩa vụ không chia sẻ tài khoản của mình với bên thứ ba, nhưng trong trường hợp người dùng nghi ngờ rằng ứng dụng của mình đã bị xâm nhập bởi bên thứ ba, anh ấy / cô ấy phải thông báo ngay cho Công ty bằng cách gửi email đến support@credit.com
3.4. Trước khi đăng ký một khoản vay, Người dùng đã xác nhận rằng anh ấy / cô ấy đã đọc và hiểu Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư của Công ty.

4. Quyền người dùng

4.1. Người dùng có quyền sử dụng miễn phí các dịch vụ của Ứng dụng.

5. Giới hạn trách nhiệm

5.1. Công ty sẽ cung cấp thông tin về các đề nghị cho vay của Người cho vay.
5.2. Công ty không chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của Người dùng để nhận khoản vay hoặc các điều khoản của khoản vay đã chọn.
5.3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các hành động được thực hiện thay mặt cho Người dùng bởi các bên thứ ba đã có quyền truy cập vào tài khoản Facebook của Người dùng.
5.4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do bất kỳ sự cố, trục trặc thiết bị của người dùng, sử dụng thiết bị hoặc phần mềm không phù hợp hoặc không được cấp phép, mất điện hoặc gián đoạn liên lạc và các sự cố khác.

6. Điều khoản bảo mật

6.1. Tất cả Dữ liệu Người dùng nhập vào Ứng dụng sẽ được chuyển giao cho Người cho vay chỉ cho mục đích xử lý được liệt kê trên Ứng dụng hoặc theo Chính sách bảo mật của Công ty.
6.2. Khi bạn chọn một sản phẩm từ Công ty, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu của bạn cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính có chọn lọc và đại diện của họ nhằm mục đích: hỗ trợ mua dịch vụ, nộp hồ sơ, hoặc cung cấp thông tin sản phẩm từ Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính và các đề nghị liên quan về các sản phẩm và dịch vụ do Nhà cung cấp Dịch vụ Tài chính cung cấp.
6.3. Chúng tôi sẽ không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bất kỳ bên nào trừ khi bên này đồng ý và / hoặc cam kết bị ràng buộc bởi các điều khoản yêu cầu mức độ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tương đương với mức độ bảo vệ được yêu cầu theo Quy định về Dữ liệu Cá nhân (Quyền riêng tư). Và Bạn cũng đồng ý với việc chuyển tiếp và truyền dữ liệu này cho bên khác.
6.4. Các ví dụ về chuyển giao dữ liệu này bao gồm việc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với một số nhà cung cấp, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ (có thể ở các lãnh thổ khác) và Công ty. Các bên cung cấp dịch vụ tài chính hoặc các đại lý (tiếp thị) của họ mà chúng tôi có mối quan hệ kinh doanh hoặc chúng tôi sử dụng để tối ưu hóa, theo dõi hoặc nghiên cứu hiệu quả và hiệu suất của Ứng dụng cũng như các dịch vụ chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng và bạn đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu này.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

7.1. Tất cả các bản quyền và quyền không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ tác giả nào đều thuộc về Công ty – Công ty Đầu tư đa quốc gia quốc tế.
7.2. Người dùng Ứng dụng bị cấm sử dụng các dịch vụ, sản phẩm cho bất kỳ mục đích ngoài ý muốn, bao gồm nhập thông tin sai trong đơn đăng ký.